Six Sigma > DMAIC Projectaanpak

Waar het bij Lean draait om procesverbeteringen en het elimineren van verspillingen, ligt bij Six Sigma de focus op het creëren van een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de klant of cliënt. De vraag die hierbij centraal staat is ‘Wat vindt de klant nu echt belangrijk en hoe kunnen we dit het beste bereiken?’ Het idee is namelijk dat je alleen een kwalitatief hoogwaardig eindproduct kunt leveren als de deelproducten en -processen ook van de hoogste kwaliteit zijn.

Ieder verbeterproject begint met een goede structuur. Het DMAIC-model biedt zo’n structuur.

DMAIC staat voor: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Elk fase kent specifieke acties die doorlopen moeten worden, voordat aan de volgende stap begonnen kan worden. Zo ontstaat een gestructureerde en systematische aanpak om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. In iedere fase komen andere tools en technieken aan bod die bijdragen aan het gewenste eindresultaat. Een goede kennis van de verschillende (Lean) Six Sigma tools is dus essentieel om een verbeterproject van begin tot eind succesvol uit te kunnen voeren. Blikopener Advies kan je daarbij helpen. Hieronder geven we een korte uitleg per fase.

DEFINE

Dit is de opstartfase. In deze fase definiëren we het probleem en de doelstelling van het project. Dit resulteert in een project charter. In dit document is vastgelegd wat het probleem is, wie de klanten zijn, wat de scope van het project is en wat de doelstelling is. Op deze manier is vooraf duidelijk wat de omvang van het project is en wat de gewenste output is.

MEASURE

Met de volgende stap maken we het probleem, de huidige performance en de uiteindelijke projectresultaten meetbaar. Dit is cruciaal omdat we hiermee de voorgaande stap concreet maken. Dit doen we door relevante data te verzamelen en het juiste meetsysteem te bepalen. Value Stream Mapping kan daarbij helpen. De centrale vraag in deze fase is: ‘Hoe maken we het probleem meetbaar?’ Ook gaan we op zoek naar aanwijzingen met betrekking tot de oorzaak van het probleem. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een productiefout of een gebruikersfout?

ANALYZE

In de analysefase onderzoeken we de verzamelde gegevens en stellen we vast welke variabelen in het proces de meeste invloed hebben op het resultaat. Het kan zijn dat tijdens het analyseren van de data blijkt, dat er een ander meetsysteem gehanteerd moet worden of dat er extra gegevens nodig zijn. Dit kan ertoe leiden dat we eerst weer een stap terug moeten doen naar de Measure fase. Op deze manier houden we oog voor zowel het proces als de relevante data.

IMPROVE

Wanneer we er zeker van zijn dat we beschikken over alle informatie, is het tijd om te brainstormen over de oplossingsrichting. Daarbij concentreren we ons op de procesvariabelen waarmee we de grootste winst kunnen behalen (de kritische kwaliteitsfactoren). Verschillende Six Sigma technieken kunnen helpen om daarbij buiten de kaders te denken. De beste oplossing kan namelijk voor de hand liggen, maar het kan ook iets zijn waar je anders nooit aan gedacht had. Vervolgens is het zaak om structuur aan te brengen in alle ideeën om zo tot de meest optimale oplossing te komen. Een techniek om de beste oplossing op het gebied van kwaliteit te vinden, is Poka Yoke. Poka Yoke is erop gericht om onbedoelde fouten te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een simkaart die maar op één manier in een telefoon past.

CONTROL

In de laatste fase van deze procesverbeteringscyclus meten we het effect van de doorgevoerde verbeteringen en controleren we of het de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Ook zorgen we ervoor dat de verbeteringen blijvend zijn door de procesveranderingen vast te leggen in een control- of borgingsplan. Door het proces te blijven monitoren kunnen eventuele nieuwe afwijkingen snel gedetecteerd worden en blijven we ‘in control’.

Deze DMAIC-structuur zorgt ervoor dat we tot de kern van het probleem komen en de belangrijkste oorzaken doelgericht kunnen aanpakken om zo het proces te optimaliseren. Daarbij worden op het juiste moment de juiste technieken en instrumenten ingezet. Hoewel het DMAIC-model vaak in één adem wordt genoemd met Six Sigma, kan het ook in een bredere context ingezet worden. In iedere situatie waarbij focus en een projectmatige aanpak van belang zijn, kan het DMAIC-model uitkomst bieden.

Ik wil graag aan de slag!

De methoden en technieken die binnen Lean Management ingezet kunnen worden, zijn geen wondermiddelen of quick fix oplossingen, maar bruikbare en praktische tools die je helpen om je doel te bereiken. Zie het als een gereedschapskist waar je uithaalt wat je nodig hebt om de klus te klaren. Een kast zet je immers ook niet in elkaar met alleen een hamer en je hebt niets aan een zaag als je een gat wilt boren.

Wij helpen je bij het kiezen van de juiste tools en trainen je in het gebruik ervan. Zodat ook jouw organisatie Lean kan worden.

Een gezonde organisatie, tevreden klanten en blije medewerkers: wij maken het mogelijk met behulp van TijdstudiesLean en Six Sigma

Lean

Six Sigma

Tijdstudie

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.
Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.
Je hebt de hele dag gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.

Een gezonde organisatie, tevreden klanten en blije medewerkers: wij maken het mogelijk met behulp van Tijdstudies, Lean en Six Sigma

Lean

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.

Six Sigma

Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.

Tijdstudie

Je hebt de hele dag gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.
ONZE PARTNERS